Aanpak

OLEC presenteert een aanpak waarbij per project deze drie sporen parallel doorlopen worden. De organisatie lijkt op die bij een gebiedsontwikkeling, met een stakeholderanalyse en gebiedsanalyse, en gelijktijdig een analyse van economische haalbaarheid. Het is daarbij van wezenlijk belang dat alle stakeholders na elke projectfase commitment aangaan in samenwerkings-, intentie- en contractovereenkomsten. Qua techniek heeft het consortium gekozen voor het toepassen van ZLT-warmtenetten waardoor het mogelijk is om rechtstreeks laagtemperatuur warmte te kunnen benutten. Wat het economische aspect betreft is alleen met zicht op een sluitende financiering vanaf de initiatieffase de volgende stap naar de ontwerpfase zinvol.

Belangrijk voor het versnellen van besluitvorming over warmtenetten is het snel inzicht krijgen in technische en financiële kenmerken van ZLT- warmtenetten. Omdat er een hoge mate van uniformiteit in de warmtevraag van de gebouwde omgeving is, heeft het OLEC consortium toegankelijke instrumenten rondom technische standaardoplossingen kunnen ontwikkelen, die de versnelling in het besluitvormingsproces ondersteunen.

De kennis van OLEC is samengevat in een reeks van instrumenten, waaronder de Snelkeuzegids met zes verschillende scenario’s voor zeer lage temperatuur warmtenetten, waarvoor een reeks van technische en financiële kengetallen is ontwikkeld. Per scenario is in een overzicht te zien in welke referentiewijken zij toepasbaar zijn. Die informatie is niet alleen technisch van aard (energie, restwarmte, bodem), maar belicht ook meteen de economische haalbaarheid en houdt rekening met kansen en bedreigingen door diverse omgevingsfactoren. Naast de eigenschappen van de fysieke omgeving zijn ook de stakeholders en een business model opgenomen. De omgeving – zowel sociaal als fysiek- dicteert immers wat de mogelijkheden zijn om ideeën uit te kunnen voeren.

Deze catalogusbladen zijn in feite blauwdrukken voor de uitrol van ZLT- warmtenetten. In de vroege fase van besluitvorming, visievorming, verkenning en haalbaarheid geeft dit alle stakeholders eenzelfde inzicht, gefundeerd op eenduidige aannames. Hierdoor zijn risico’s al vroeg af te bakenen en kunnen de betrokken partijen sneller en efficiënter samenwerken, en tot besluitvorming komen. De gebiedsanalyse is zo’n instrument waarmee snel een optimaal scenario te bepalen is.

Een initiatief dat in korte tijd concreet gemaakt kan worden creëert draagvlak bij gemeente, gebouweigenaren en afnemers en aanbieders van energie. Dat lukt alleen door de afzonderlijke bouwstenen – vraag, aanbod, kosten, techniek, draagvlak – meteen al in onderlinge samenhang te bezien en de hoeveelheid theoretische oplossingen voor het warmtenet snel te beperken tot enkele kansrijke.

Om gasloze wijken niet alleen een ambitie te laten blijven maar op korte termijn realiteit te laten worden, kan de toepassing van de resultaten uit het OLEC onderzoek het verschil maken.

warmtekaart nlnatuurlijke systeemGIS

Het project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.