TKI OLEC

publicatie nu beschikbaar

Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om deze forse opgave te kunnen realiseren, zijn grote veranderingen nodig en is daarbij tempo geboden. Hoe pakken we dat samen aan? Het consortium OLEC – Optimalisering Lokale Energie infrastructuur voor laagwaardige en duurzame energietoepassing door middel van Clusterbenadering – ziet grote kansen in de inzet van lokale zeer laagtemperatuur (ZLT) warmtenetten en ontwikkelde een aanpak met praktische instrumenten, waarmee de betrokken partijen concreet aan de slag kunnen gaan en daadwerkelijk vaart kunnen maken.

Om op termijn energieneutraliteit te bereiken, zal ons land de energievraag verregaand moeten verlagen. In de gebouwde omgeving betekent dat onder meer renovatie van de bestaande bouw, al of niet samen met de ontwikkeling van warmtenetten. Uit eerder onderzoek blijkt dat geohub en all-electric concepten leiden tot de hoogste mate van energieneutraliteit.

Maar we kunnen pas daadwerkelijk duurzaam transformeren als alle partijen die bij een gebied betrokken zijn samenwerken, als de transitie vanuit bestaande energie-infrastructuren mogelijk is en eerder gedane investeringen zoveel mogelijk behouden blijven. Daarvoor bieden ZLT-warmtenetten een uitgelezen kans, en reikt de OLEC aanpak met instrumenten – de omgevingssanalyse, Snelkeuzegids en een draaiboek voor een business model – praktische handvatten aan. Door een integrale benadering van techniek, organisatie en economie kunnen de belanghebbenden het proces van de implementatie van warmtenetten hiermee met jaren versnellen. Instrumenten als de Snelkeuzegids met voorbeeldscenario’s en door OLEC ontwikkelde specialistische modellen als de profielgenerator warmtevraag bieden daarbij een snelle beeldvorming en verdiepingsmogelijkheden.

Effectief benutten van restwarmte

Volgens ons –  het consortium OLEC – zal de benutting van restwarmtestromen en lokale, duurzame en ZLT-warmtebronnen zoals WKO in de gebouwde omgeving een forse bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Lokale warmtenetten, hergebruik en opslag van (laagtemperatuur) energiestromen dragen bij  aan het beperken van aanpassingen aan de bestaande (elektriciteits) energie-infrastructuur. Onze eerdere ervaringen, waaronder het Mijnwaterproject in Heerlen, de Duurzame Ring Heerhugowaard, onderzoeken aan de Waalsprong bij Nijmegen en diverse internationale ervaringen laten zien dat een lokale hybride energie infrastructuur, gebaseerd op clusternetten een belangrijke stap in de richting naar een energieneutrale gebouwde omgeving is.

De meeste warmtenetten kunnen onder de 3e of 4e generatie warmtenetten worden geschaard. De warmtenetten van OLEC laten zich kwalificeren als een 5e generatie, waarin de maximale benutting van de meeste voorkomende laagtemperatuur warmtebronnen en warmteopslagtechnieken wordt beoogd. De temperaturen zijn lager dan 50 oC , voor warmtapwaterverwarming is er binnen de huidige Nederlandse regelgeving dan nog wel een naverwarming per gebouw nodig.

1. Generatie warmtenet

OLEC als vijfde generatie warmtenet.